แม่น้ำคงคา

              “แม่น้ำคงคา” เป็นแม่น้ำสายสำคัญของอินเดีย แม่น้ำคงคามีความยาวประมาณ 2,510 กิโลเมตร มีต้นกำเนิดทางภาคเหนือของอินเดีย บริเวณเทือกเขาหิมาลัย เป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูคู่กับแม่น้ำยมุนาที่ไหลขนานกัน และไปรวมกับแม่น้ำพรหมบุตรที่ประเทศบังกลาเทศ จึงเกิดเป็นดินดอนสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ ชื่อว่า “สามเหลี่ยมปากแม่น้ำคงคา” ถือเป็นแหล่งชลประทานสำคัญแหล่งหนึ่ง ก่อนจะไหลออกที่อ่าวเบงกอล

“แม่น้ำคงคา” ความเชื่อ ที่ฝังรากลึกในประเทศอินเดีย
แม่น้ำคงคา แห่ง เมืองพาราณสี คงเป็นชื่อแม่น้ำและสถานที่ ที่คนไทยหลายๆคนคงคุ้นหูกันเป็นอย่างดี เมืองพาราณสี หรือ วาราณสี (Varanasi) เป็นชื่อของเมืองหลวงแคว้นกาสี ประเทศอินเดีย และมีแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ไหลผ่าน เป็นหนึ่งในเจ็ดของเมืองฮินดูอันศักดิ์สิทธิ์ เมืองนี้มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 4,000 ปีและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งศรัทธา

            พาราณสียังเป็นเมืองที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในหลายด้าน ซึ่งเป็นที่เกิดของพระโพธิสัตว์หลายครั้ง มีอาณาเขตครอบคลุมถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่พระปัญจวัคคีย์ ปัจจุบันเรียกว่า “สารนาถ”
            สำหรับคนไทยแล้วเมืองพาราณสี คือ “สถานที่มาแสวงบุญ” ส่วนคนอินเดีย คือ “สถานที่มาล้างบาป” และสถานที่เดินทางมาตาย คนอินเดียเชื่อว่า “กระแสน้ำในแม่น้ำคงคาไหลผ่านเศียรของพระศิวะ” ชาวอินเดียเชื่อว่า หากได้มาอาบน้ำชำระร่างกายที่นี่ จะสามารถล้างบาปได้ แล้วยิ่งมาเผาศพที่พาราณสี และกวาดเถ่ากระดูกลงแม่น้ำคงคา จะทำให้ได้ขึ้นสวรรค์แน่นอน

ความเชื่อเรื่อง "การล้างบาปในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์"

           พวกพราหมณ์เชื่อถือเรื่องการอาบน้ำล้างบาป โดยเชื่อว่า ท่าเมืองพาราณสีนั้นศักดิ์สิทธิ์มาก ซึ่งสามารถล้างบาปได้ พวกพราหมณ์จึงได้ลงอาบน้ำชะละบาปกันวันละ 2 ครั้ง คือ เช้าและเย็น ซึ่งถือว่าบาปทีี่ได้ทำในตอนกลางวัน ก็ได้ลงชำระในตอนกลางคืน และบาปที่ได้ทำในตอนกลางคืน ก็ได้ลงอาบน้ำเพื่อชำระในตอนกลางวัน พวกเศรษฐีนิยมมาปลูกบ้านทิ้งไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคา เมื่อป่วยหนักคิดว่าจะไม่รอดแล้ว พวกญาติก็จะนำมาที่บ้านริมแม่น้ำ พอตายก็จะได้สะดวกในการเผาที่ริมแม่น้ำ และกวาดกระดูกลงแม่น้ำไปเพื่อหวังให้ขึ้นสวรรค์

             ครั้นเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว พระองค์เคยทรงสนทนากับพวกพราหมณ์ ผู้ไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาเพื่อล้างบาปเป็นใจความว่า ถ้าต้องการล้างบาป ไม่จำเป็นต้องไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคา ขอให้ชำระกาย วาจา ใจให้บริสุทธิ์ คือ เว้นทุจริตทางกาย วาจา ใจ และประพฤติสุจริตทางกาย วาจา ใจ ถ้าประพฤติอยู่ในสุจริตแล้ว แม้น้ำดื่ม น้ำอาบ ธรรมดาก็จะกลายเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปด้วย
อนึ่ง ถ้าน้ำในแม่น้ำคงคาสามารถล้างบาปได้จริงและอำนวยผลให้ผู้ลงไปอาบไปสวรรค์ได้จริงแล้ว พวก กุ้ง หอย ปลา ปู ก็มีโอกาสไปสวรรค์ได้มากกว่ามนุษย์ เพราะอาศัยอยู่ในแม่น้ำนั้นตลอดเวลา

พิธีบูชาไฟ หรือ พิธีอารตี

              พิธีบูชาไฟหรือ พิธีอารตี เป็นพิธีกรรมที่สำคัญที่สุด จะขาดเสียไม่ได้ เพื่อขอพรจากพระผู้เป็นเจ้า เพื่อเป็นการมอบะความโชคดีแลความสุขของผู้ที่สังเวย ที่ใช้ในการบูชาไฟ ประกอบด้วย น้ำนม เนยแข็ง เมล็ดข้าว เหล้า (กลั่นจากต้นไม้) ดอกไม้ และหญ้าคาที่เชื่อกันว่า เป็นอาสนะที่ประทับของพระศิวะบนเขาไกรลาส และเมื่อตอนเริ่มทำพิธี พราหมณ์ก็จะนำอาหารเหล่านี้ ใส่ลงไปในกองไฟ พร้อมสวดสรรเสริญพระเป็นเจ้า

การอารติตามประเพณีฮินดูอาจแบ่งกว้างๆออกได้เป็น 2 ลักษณะ
1.สนฺธยารตี คือการอารตี ที่กระทำในเวลาสนธยา ได้แก่ เวลาเช้า กับพลบค่ำ การอารตีจำเป็นจะต้องกระทำในเทวสถานทุกๆ วัน ขาดไม่ได้

2.การอารตี การอารตีประเภทนี้จะกระทำหลังจากการประกอบพิธีบูชาตามโอกาสต่างๆ หลังจากการสวดมนต์ หลังจากการทำบูชาที่หิ้งพระของบ้านเรา ฯลฯ การอารตีเช่นนี้ วิธีการคล้ายแบบแรก แต่ไม่กำหนดระบุเวลา