แม่น้ำท่าจีน
            ด้วยความที่แม่น้ำท่าจีน มีหลายชื่อซึ่งอาจจะไม่ต่างไปจากแม่น้ำอื่น แต่ก็เป็นที่รู้จักของผู้คนและมีการยอมรับจากผู้คนอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นแม่น้ำที่มีทิวทัศน์สบายตา และยังคงความเป็นธรรมชาติ ที่สมบูรณ์อย่างยิ่ง ซึ่งแม่น้ำที่แยกตัวออกจากแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลท่าซุง บริเวณปากคลองมะขามเฒ่า จึงเรียกแม่น้ำนั้นว่า “คลองมะขามเฒ่า” แล้วมาหักเลี้ยวเป็นแยกแม่น้ำที่ไหลไปเชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยาได้อีกที ตรงพื้นที่ปากคลอง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท และฝั่งตะวันตกที่อำอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ไหลผ่านจังหวัดชัยนาท (แม่น้ำมะขามเฒ่า) , สุพรรณบุรี (แม่น้ำสุพรรณบุรี) , นครปฐม (แม่น้ำนครชัยศรี) และสมุทรสาครก่อนจะไหลออกสู่อ่าวไทย (แม่น้ำท่าจีน) ที่ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

แหล่งกำเนิดแม่น้ำท่าจีน

แหล่งกำเนิดแม่น้ำท่าจีน มาจาก 3 แหล่ง ได้แก่

1. จาก “แม่น้ำเจ้าพระยา” รับน้ำที่ประตูพลเทพ  และคลองเล็กๆ อีกหลายคลอง                                          

2. จาก “ลุ่มน้ำห้วยกระเสียวและลุ่มน้ำสองพี่น้อง” และปริมาณธรรมชาติไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีน

3. จาก “ลุ่มน้ำแม่กลอง” ผ่านคลองจระเข้สามพัน สุพรรณบุรี และคลองท่าสาร นครปฐม

สภาพภูมิประเทศ

              ลุ่มน้ำท่าจีน ตั้งอยู่ทางตอนกลางประเทศไทย พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขต 13 จังหวัด ได้แก่  กาญจนบุรี ชัยนาท นครปฐม นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี

ลักษณะลุ่มน้ำวางตัวตามแนวทิศเหนือ – ใต้
– ทิศเหนือ ติดกับ ลุ่มน้ำสะแกกรัง
– ทิศใต้ ติดกับ อ่าวไทย
– ทิศตะวันออก ติดกับ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
– ทิศตะวันตก ติดกับ ลุ่มน้ำแม่กลอง

            “ลุ่มน้ำท่าจีน” เป็นที่ราบลุ่ม ซึ่งเป็นที่ราบเดียวกันกับที่ราบลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก สว่นตอนบนของแม่น้ำ จะเป็นเชิงเขา แต่มีระดับบไม่สูงมาก ตอนกลางและตอนล่าง เป็นที่ราบลุ่มติดต่อกับที่ราบลุ่มน้ำแม่กลอง แม่น้ำท่าจีน แยกออกมาทางฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยา ไหลผ่านจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม และไหลออกสู่อ่าวไทย ที่จังหวัดสมุทรสาคร แม่น้ำท่าจีนมีชื่อเรียกต่างๆ กันตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปากแม่น้ำ

              ซึ่งในอดีตการเดินทาง จะใช้เรือในการติดต่อค้าขาย การเดินทางย้านถื่นฐานที่อยู่อาศัย มักจะมีชุมชนหนาแน่นตามหัวเมืองชายทะเล มีการติดต่อค้าขายกับเรือสำเภาจีน ที่มาเทียบท่าจำนวนมาก อีกทั้งการอพยพของชาวจีนเอง ก็มักจะมาเริ่มต้นที่ท่าเรือสมุทรสาคร และนี่เป็นทีมาของชื่อแม่น้ำท่าจีน ที่ได้มาจาก บ้านท่าจีน ชุมชนเก่าแก่ฝั่งท่าฉลอม อยู่ที่ปากแม่น้ำท่าจีน จ. สมุทรสาคร ซึ่งมีแผนที่ของชาวยุโรปทำขึ้นสมัยสมเด็จพระนารายณ์ ที่ระบุชื่อ แม่น้ำท่าจีน ไว้กว่า 500 ปีมาแล้ว สันนิษฐานว่า มีชุมชนเก่าแก่ก่อนหน้านั้นหลายร้อยปี หรืออาจเป็นพันปีมาแล้วก็ได้

สัมพันธ์ไทย - จีน กว่าพันปี

เทศกาลตรุษจีนทุกๆ ปี จะมีผู้อ้างถึงประวัติศาสตร์ในสมัยพระเจ้าตาก ที่มีสัมพันธ์อันดีงามกว่า 200 ปีมาแล้ว เนื่องมากจาก จีนกับไทยมีการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนกันนานมากนับพันปีมาแล้ว ก่อนยุคพระเจ้าตาก โดยมีหลักฐานสนับสนุนจากประวัติศาสตร์โบราณ ทั้งเอกสารตลอดจนวัตถุโบราณ คือ  “ไหที่พระเจ้าตากสินใส่ผักกาดดองส่งไปเมืองจีน” เพื่อใช้หนี้ จีนและส่วนหนึ่งก็ส่งไหนี้ให้ลูกหลาน